Återställ lösenord

Kontakt

Ansvarig för innehållet på denna webbplats:

Småland Sportfiske AB
Storgatan 84

S-36230 Tingsryd
info@smaland-sportfiske.com

www.smaland-sportfiske.com


Haftungsausschluss

1. Innehållet av online-erbjudandet
Författaren tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Anspråksansvar gentemot författaren avseende materiell eller immateriell skada orsakad av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller av användning av felaktig och ofullständig information är i grunden utesluten, såvida inte författaren kan visas att ha handlat medvetet eller grovt oaktsam fel.
Alla erbjudanden är inte bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent utan föregående meddelande.

2. Referenser och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (hyperlänkar) som ligger utanför författarens ansvarsområde inträder ansvar endast om författaren kände till innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll.
Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för länken sattes kunde inget olagligt innehåll identifieras på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på nuvarande och framtida design, innehåll eller författarskap för de länkade / anslutna sidorna. Han tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade / anslutna sidor som ändrades efter att länken sattes. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som finns på företagets egen hemsida samt tredjepartsposter i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, adresslistor och alla andra former av databaser vars innehåll extern skrivåtkomst är möjlig. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador till följd av användning eller icke-användning av information som presenteras på detta sätt är leverantören av den sida som hänvisades till ensam ansvarig, inte den person som bara hänvisar till respektive publicering via länkar.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt
Författaren strävar efter att iaktta upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som han själv har skapat eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, video sekvenser och texter.
Alla märken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslagstiftning och respektive registrerad ägares äganderätt. Slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter bör inte dras bara för att de nämns!
Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av författaren förblir enbart hos sidans författare. All kopiering eller användning av sådan grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från författaren.

4. Sekretesspolicy
Om det finns möjlighet att ange personlig eller företagsinformation (e-postadresser, namn, adresser) på webbplatsen sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är tillåtet - om och så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - utan att ange sådana uppgifter eller genom att ange anonyma uppgifter eller ett alias. Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som publiceras i avtrycket eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser för att skicka information som inte uttryckligen begärts. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden som bryter mot detta förbud.

5. Laglig giltighet av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av internetbjudandet från vilket denna sida hänvisades. Om avsnitt eller enskilda termer i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, fortsätter innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte att påverkas av detta faktum.Villkor

1. Innehåll
Författaren förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls. Ansvarsanspråk avseende skada som orsakats av användningen av all tillhandahållen information, inklusive all form av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas.
Alla erbjudanden är inte bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och information kan utökas, ändras eller helt eller delvis raderas av författaren utan separat tillkännagivande.

2. Hänvisningar och länkar
Författaren ansvarar inte för något innehåll som länkas till eller hänvisas till från hans sidor – såvida han inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna hindra besökarna på hans webbplats från att se dessa sidor. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras där, kan endast författaren till respektive sidor vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Dessutom är författaren inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publiceras av användare av diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor som tillhandahålls på hans sida.

3. upphovsrätt
Författaren hade för avsikt att inte använda något upphovsrättsskyddat material för publiceringen eller, om det inte är möjligt, att ange upphovsrätten för respektive objekt.
Upphovsrätten för allt material som skapats av författaren är reserverad. All kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens medgivande.

4. Sekretesspolicy
Om möjligheten till inmatning av person- eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) ges sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåten - om och så långt tekniskt möjligt och rimligt - utan specifikation av några personuppgifter eller under specifikation av anonymiserad data eller ett alias. Användningen av publicerade postadresser, telefon- eller faxnummer och e-postadresser för marknadsföringsändamål är förbjuden, brottslingar som skickar oönskade spammeddelanden kommer att straffas.

5. Rättslig giltighet för denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av den internetpublikation som du hänvisades från. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, förblir innehållet eller giltigheten av de andra delarna opåverkade av detta faktum.